VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • Úvod
  • Společnost HAIRCAMP s.r.o., se sídlem Na Skalce 941/13, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 09454161, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 336435 (dále jen „Pořadatel“) je pořadatelem jednodenních či vícedenních vzdělávacích akcí, kurzů a školení s doprovodným programem zaměřených na kadeřnickou tématiku (dále jen „Akce“), jejichž kompletní nabídka je dostupná na webových stránkách https://www.haircamp.cz/ provozovaných Poskytovatelem (dále jen „Webové stránky“).
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Pořadatelem a osobami, které si přes Webové stránky, či jiným způsobem umožněným Pořadatelem, objednají či zakoupí účast na Akci (dále jen „Účastník“). Účastníkem může být jak zletilá fyzická osoba nepodnikající (dále jen „Spotřebitel“), tak zletilá fyzická nebo právnická osoba v souvislosti s jejich podnikáním (společně dále jen „Podnikatel“). Čl. 16 Podmínek dále upravuje podmínky používání Webových stránek.
 • Smlouva a její uzavření
  • Pokud není s Pořadatelem sjednáno jinak, možnost účasti na Akci je Účastníkovi poskytována na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem a účastníkem online (dále jen „Smlouva“), a to prostřednictvím Webových stránek.
  • K uzavření Smlouvy dojde na základě vyplněného registračního formuláře na Webových stránkách, tj. odesláním vyplněného registračního formuláře dostupného na Webových stránkách, a uhrazením Ceny (jak je definována níže), resp. její části, Pořadateli dle platebních podmínek uvedených v čl. 5.1 Podmínek.
  • Tyto Podmínky jsou vždy součástí uzavřené smlouvy mezi Pořadatelem a Účastníkem. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Podmínkami kromě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 • Předmět Smlouvy
  • Předmětem Smlouvy je závazek Pořadatele poskytnout Účastníkovi a příp. i dalším přihlášeným osobám účast na Akci, resp. jim umožnit se za podmínek dle Smlouvy Akce účastnit a závazek Účastníka zaplatit Pořadateli sjednanou Cenu (jak je definována níže) jako odměnu.
 • Účastníci Akce
  • Účast na Akci si může zakoupit a Akce se může zúčastnit pouze osoba starší než 18 let. Uvedené platí i v případě, že si účast na Akci zakoupí právnická osoba.
  • V rámci Objednávky (jak je definována níže) je Účastník povinen uvést vždy pouze správné a pravdivé údaje. V případě, že Pořadatel zjistí, že Účastník uvedl v Objednávce nepravdivé údaje, vyhrazuje si právo od Smlouvy odstoupit.
 • Cena za účast na Akci
  • Cena za účast na příslušné Akci (dále jen „Cena“) je vždy zveřejněna na Webových stránkách u popisu příslušné Akce.
 • Rezervační poplatek a platební podmínky
  • Po objednání účasti na Akci prostřednictvím registračního formuláře na Webových stránkách (případně jiným způsobem určeným Pořadatelem) (dále jen „Objednávka“) odešle Pořadatel Účastníkovi e-mailem (na adresu určenou Účastníkem v rámci Objednávky) potvrzení o přijetí Objednávky a podklady pro úhradu příslušné Ceny (výzva k úhradě) (dále jen „Zálohová faktura“), přičemž Účastník bude takto vyzván k úhradě:
   • nevratného rezervačního poplatku ve výši 5.000,-Kč (dále jen „Rezervační poplatek“), který se bude započítávat na celkovou Cenu; v případě, že nebude platba za Rezervační poplatek do 72 hodin od odeslání e-mailu se Zálohovou fakturou připsána na účet Pořadatele uvedený v Zálohové faktuře, Objednávka Účastníka se ruší bez náhrady;
   • minimálně 50 % z Ceny nejpozději do konce příslušného kalendářního roku (tzn. do 31. prosince), a to za předpokladu, že Objednávka Účastníka byla přijata Pořadatelem v kalendářním roce, který předchází roku konání Akce (tzn. pokud si např. Účastník objedná účast na Akci, která se koná ve dnech 8.-10.3.2024 až 31.5.2023, je povinen uhradit 50% Ceny nejpozději 31.12.2023); v případě, že Objednávka Účastníka byla přijata Pořadatelem v kalendářním roce, ve kterém se Akce koná, je Účastník povinen po obdržení Zálohové faktury uhradit vždy rovnou minimálně 50% z Ceny; a
   • k úhradě 100% Ceny, a to nejpozději 30 dnů před konáním Akce.
  • V případě, že nebude příslušná platba dle čl. 1 Podmínek připsána na účet Pořadatele uvedený v Zálohové faktuře, Pořadatel zašle Účastníkovi e-mailem ještě jedno upozornění s možností uhradit příslušnou část Ceny (dále jen „Poslední výzva“), nicméně, v případě, že nebude příslušná platba připsána na účet Pořadatele ani v dodatečné lhůtě uvedené v této Poslední výzvě, Objednávka se ruší a má se za to, že Účastník se z příslušné Akce odhlásil a Pořadatel je oprávněn uplatnit vůči Účastníkovi Storno poplatky (viz definice níže); za okamžik odhlášení se Účastníka z účasti na Akci ve smyslu čl. 8.1 a 8.2 Podmínek se rozumí okamžik neuhrazení zbývající splatné části Ceny uvedené v Zálohové faktuře, resp. v Poslední výzvě.
  • V případě Objednávek uskutečněných 30 dnů a méně před konáním Akce je Účastník povinen uhradit rovnou celkovou Cenu.
  • Účastník je kdykoli oprávněn uhradit i celkovou Cenu (tzn. nemusí hradit Cenu po jednotlivých částech postupně jak rozepsáno v čl. 6.1 Podmínek).
  • Výše uvedené platební podmínky dle čl. 6.1 Podmínek se neuplatní v případě Akcí, kterých Cena (včetně případné DPH) je nižší než 5.000,-Kč (např. Jednorázovka, atd.), u kterých Účastník nehradí Rezervační poplatek, nýbrž rovnou celkovou Cenu.
  • V případě bezhotovostní úhrady Ceny nebo její části převodem na účet Pořadatele je Cena nebo její část splatná do data uvedeného na Zálohové faktuře. Při provádění platby na účet Pořadatele je Účastník povinen použít údaje pro provedení platby, které obdržel v potvrzujícím e-mailu se Zálohovou fakturou.
  • Pořadatel se zavazuje vystavit fakturu – daňový doklad – a odeslat ji Účastníkovi elektronicky na e-mailovou adresu, kterou Účastník uvedl v Objednávce, a to, pokud nebude dohodnuto písemně jinak, bez zbytečného odkladu po obdržení příslušných plateb po skončení Akce. Na stejnou adresu Účastníka bude odeslaná i případná faktura na storno poplatek.
  • Účastník je povinen provést úhradu bezhotovostním způsobem, a to v termínu a na účet uvedený v Zálohové faktuře. Neučiní-li tak, bude z účasti na Akci vyřazen dle pravidel v čl. 6.1 a 6.2 Podmínek. Úhrada se považuje za provedenou okamžikem připsání na účet Pořadatele.
  • Úhrada přijatá po vypršení lhůty splatnosti může být na základě dohody obou stran a kapacitních možností vypsaného kurzu použita na dodatečné zařazení do objednané Akce či registraci na jinou Akci, jinak se vrací v plné výši Účastníkovi. Tím nejsou dotčena ustanovení těchto Podmínek o Stornopoplatcích.
  • V případě přihlášení na Akci v době kratší než 7 dní před její zahájením je Účastník Pořadateli povinen předložit doklad o provedení úhrady nejpozději před zahájením Akce v místě jejího konání.
 • Náhradníci a čekací listina
  • V případě, že je Akce již plně vyprodaná, uvede to Pořadatel na svých Webových stránkách. V některých případech Pořadatel umožní zájemcům, aby se mohli registrovat na příslušnou Akci na čekací listinu jako náhradníci. Registrace na čekací listinu je pro náhradníky bezplatná a nezávazná. Uvolní-li se na příslušné Akci místo, kontaktuje náhradníky Pořadatel v pořadí, jakém byli zaregistrováni na čekací listině, a umožní jim dodatečnou registraci na Akci.
 • Změny Smlouvy ze strany Účastníka

Zrušení účasti na Akci a Storno Poplatky

 • Odhlášení z Akce musí Účastník provést vždy písemně, a to písemným oznámením ve formě e-mailu doručeného Pořadateli na adresu info@haircamp.cz. Rozhodujícím dnem pro určení dne odhlášení ze strany Účastníka je den doručení mailového oznámení Účastníka o odhlášení se z Akce Pořadateli.
 • V případě odhlášení je však Účastník povinen Pořadateli zaplatit storno poplatek (dále jen „Storno poplatek“), a to:
  • ve výši 100 % ceny Akce, bude-li odhlášení doručeno Pořadateli méně než 14 dní před konáním Akce,
  • ve výši 75 % ceny Akce, bude-li odhlášení doručeno Pořadateli méně než 20 dní před konáním Akce (ale více než 14 dní před konáním Akce),
  • ve výši 50 % ceny Akce, bude-li odhlášení doručeno Pořadateli méně než 30 dní před konáním Akce (ale více než 20 dní před konáním Akce),
  • ve výši 10.000,- Kč bude-li odhlášení doručeno Pořadateli méně než 60 dní před konáním Akce,

přičemž výše Rezervačního poplatku bude vždy započítána do výše Storno poplatku.

 • Jak je uvedeno v čl. 6.1 Podmínek výše, nesplnění platebních podmínek ze strany Účastníka má stejné účinky jako odhlášení se z Akce ze strany Účastníka.
 • V případě Akcí, kterých Cena je nižší než 5.000,-Kč (např. Jednorázovka, atd.) u kterých Účastník nehradí Rezervační poplatek se již uhrazená Cena nikdy nevrací.
 • V případě, že Účastník od Smlouvy odstoupí a Pořadateli nevznikne nárok na Storno poplatek dle těchto Podmínek, Pořadatel vrátí již zaplacenou Cenu sníženou o Rezervační poplatek Účastníkovi v plné výši.
 • Účastník je povinen zaplatit celou Cenu, resp. Storno poplatek, i v případě prosté neúčasti na Akci (tzn. pokud se z Akce neodhlásil, nicméně na Akci nedorazil). To, jestli byla neúčast Účastníka na Akci po celou dobu nebo jenom částečná není relevantní.

Změna osoby Účastníka

 • Účastník může nejpozději 14 dní před zahájením Akce nahradit původně přihlášenou osobu jinou osobu, aniž by mu za tuto změnu byly účtovány jakékoli poplatky. Změna Účastníka méně než 14 dní před konáním Akce není možná.
 • Změny Smlouvy ze strany Poskytovatele

Zrušení Akce

 • Pořadatel si vyhrazuje právo Akci zrušit. O zrušení Akce pořadatel informuje Účastníka bez zbytečného odkladu poté, kdy bylo o zrušení rozhodnuto. Pořadatel je rovněž povinen vrátit Účastníkovi plnou část Ceny, která byla za zrušenou Akci předem zaplacena.

Změna termínu/místa konání Akce

 • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit termín/místo konání Akce, o čemž je Pořadatel povinen Účastníky bezodkladně informovat. Nevyhovuje-li náhradní termín/místo Účastníkovi, je tento oprávněn: (i) přehlásit se na jinou Akci z nabídky Pořadatele, s tím, že již uhrazená Cena by se bez jakýchkoliv srážek použila na úhradu ceny za nově vybranou Akci (případný přeplatek by byl vrácen Účastníkovi), (ii) z Akce se odhlásit s právem na vrácení již zaplacené Ceny v plné výši.

Změna v obsahové náplni Akce

 • Pořadatel je oprávněn provést změny v obsahové náplni Akce, pokud tyto změny neovlivní všeobecný cíl Akce. O změnách v obsahové náplni Akce bude Účastník včas informován.
 • Duševní vlastnictví
  • Účastník je povinen respektovat práva duševního vlastnictví Pořadatele a třetích stran.
  • Účastníkovi mohou být v rámci Akce nebo v souvislostí s ní poskytnuty nahrávky kurzů, videa nebo různé informace, prezentace, podklady a další studijní materiály („Studijní materiály“). Studijní materiály mohou být poskytnuty Účastníkovi i v tištené podobě.
  • Účastník je oprávněn používat Studijní materiály obdržené v jakékoliv podobě výhradně pro své osobní a/nebo interní potřeby a nesmí je poskytovat či zpřístupňovat třetím osobám.
  • Účastník bere na vědomí, že používaní Studijních materiálů může podléhat zvláštním podmínkám užívaní třetí strany a zavazuje se zajistit a odpovídá za to, že bude tyto podmínky dodržovat.
  • Vlastníkem veškerých předmětů duševního vlastnictví zpřístupněných Účastníkovi zůstává Pořadatel příp. příslušná třetí strana.
  • Účastník je oprávněn pořizovat audio – nebo videozáznamy z jednotlivých kurzů, seminářů, přednášek či workshopů v rámci Akce pouze pokud a pouze v rozsahu v jakém jejich pořízení schválil Pořadatel.
 • Omezení odpovědnosti
  • V souvislosti s Akcí není pořadatel zodpovědný vůči žádné jiné osobě kromě Účastníka. Účastník se zavazuje uplatňovat jakékoli nároky v souvislosti se Smlouvou pouze vůči Pořadateli a nikoli vůči jakémukoliv jednotlivci.
  • Výše Ceny byla stanovena tak, aby odrážela a zohlednila, že odpovědnost Pořadatele za škodu se v rozsahu povoleném zákonem omezuje na částku ve výši Ceny. Pořadatel nenese odpovědnost za (i) ušlý zisk, poškození dobrého jména, ztrátu obchodní příležitosti, očekávaných úspor nebo výnosů (ii) nepřímou nebo následnou škodu způsobenou v důsledku nedbalosti nebo porušení Smlouvy.
  • Informace obsažené ve Studijních materiálech nebo jinak poskytnuté Účastníkovi během Kurzu nebo v souvislosti s ním nepředstavují a nemohou být považovány za konkrétní radu ke konkrétní situaci Účastníka ani za souhrnnou nebo vyčerpávající analýzu příslušných témat. Účastník bere na vědomí, že Pořadatel neodpovídá za žádné závěry, ke kterým Účastník dospěje na základě informací uvedených v Studijních materiálech nebo poskytnutých během Kurzu nebo v souvislosti s ním, jako ani za praktické uplatnění těchto závěrů ze strany Účastníka. Účastník by měl před konkrétním jednáním (zdržením se jednání) na základě těchto informací vždy zvážit využití příslušných profesionálních (poradenských) služeb.
  • Pořadatel nenese odpovědnost za porušení svých povinností dle Smlouvy v důsledku okolností vyšší moci.
 • Ochrana osobních údajů
  • Pořadatel zpracovává osobní údaje Účastníků, osob účastnících se Akcí a potenciálních klientů jako správce v souladu s platnými právními předpisy pro oblast ochrany osobních údajů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobnější informace ke zpracování osobních údajů jsou k nalezení v zásadách ochrany osobních na Webových stránkách ZDE.
 • Ukončení Smlouvy
  • Pořadatel Účastníky – Spotřebitele – upozorňuje, že z důvodu uvedeného v § 1837, písm. j) Občanského zákoníku nelze od nákupu účasti na Akci odstoupit postupem podle § 1829 Občanského zákoníku (tzn. odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci) je poskytováno v určeném termínu nebo době.
  • Smlouva může být ukončena dohodou Účastníka a Pořadatele. V tomto případě Smlouva zanikne k okamžiku dle dohody mezi Účastníkem a Pořadatelem.
  • Pořadatel může od Smlouvy odstoupit, porušil-li Účastník Smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Účastníka je považováno rovněž porušení platebních podmínek ze strany Účastníka dle čl. 6.1 Podmínek. V takovém případě se uplatní Storno poplatky uvedené v čl. 8.2 Podmínek.
  • Pořadatel může od Smlouvy rovněž odstoupit, jestliže by plnění Smlouvy bylo v rozporu s právními předpisy nebo požadavky regulačních orgánů.
  • Odstoupení od Smlouvy je účinné ode dne doručení písemného oznámení Pořadatele o odstoupení od Smlouvy Účastníkovi.
 • Reklamace
  • Reklamace Akcí je potřeba uplatňovat vždy písemně na e-mailovou adresu info@haircamp.cz případně na adresu sídla Pořadatele. V písemné reklamaci je třeba uvést její důvod a popsat charakter vad.
  • Uzná-li Pořadatel reklamaci Účastníka za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. V takovém případě má Účastník nárok na vstup na náhradní Akci či slevu z ceny z jiné Akce. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů.
  • Účastník je povinen uplatnit nároky z vad u Pořadatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí.
  • Nároky z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.
 • Různé
  • Účastníci, kteří navštěvují jakoukoli Akci, jsou povinni před návštěvou Akce, resp. v rámci jednotlivých dílčích částí Akce, poskytnout na výzvu zástupců Pořadatele údaje o své totožnosti. Neposkytnutí údajů o totožnosti může být důvodem k odmítnutí vstupu do místa konání Akce.
  • Vstupem do místa konání Akce se Účastník zavazuje dodržovat všechny předpisy tykající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před požárem jako i jiné všeobecně závazné právní předpisy ČR, a dále veškeré předpisy či pravidla zařízení, ve kterém se koná příslušná Akce (tzn. pravidla hotelu, restaurace či jiného zařízení), přičemž Účastník odpovídá za veškerou škodu, kterou by takovému zařízení způsobil.
 • Podmínky používání Webových stránek
  • Pořadatel ani žádná s ním spolupracující třetí osoba nezaručuje, že bude požívání Webových stránek vždy nepřetržitý a bez závad. A to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Pořadatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo zrušit jakoukoliv funkci nebo vzhled Webových stránek, včetně, ale ne pouze, obsahu, dostupnosti a nástrojů nutných k používání služby. Prodávající je dále oprávněn změnit či zrušit jakoukoliv informaci, kategorii informací, jakoukoliv platební metodu, rychlost poskytování služby nebo frekvenci informací poskytovaných osobám využívajících Webové stránky.
  • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by osobám používajícím Webové stránky přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním Webových stránek nebo jejich nefunkčností, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Webových stránkách. Výše uvedené zahrnuje zejména škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat osob využívajících Webové stránky, neoprávněný přístup k přenosům a datům návštěvníků Webových stránek a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty. Veškeré informace na Webových stránkách jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí Pořadatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost.
  • Přístup a používání Webových stránek je bezplatné.
 • Závěrečná ustanovení
  • Vztah mezi Pořadatelem a Účastníkem na základě Smlouvy jakož i tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky.
  • Žádné z výše uvedených omezení se nedotkne žádných práv uvedených v ustanoveních § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, jestliže je lze aplikovat na daného Účastníka jako spotřebitele.
  • Za písemnou komunikaci se dle Podmínek rovněž považuje komunikace e-mailem, a to na/z emailovou/é adresu/y uvedenou/é v registračním formuláři a na/z emailovou/é adresu/y pořadatele: info@haircamp.cz.
  • Znění těchto podmínek je pro Pořadatele a Účastníky závazné. Pořadatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv změnit s tím, že pokud není stanoveno výslovně jinak, nové znění Podmínek se vztahuje pouze na Akce vypsané po zveřejnění tohoto nového znění Podmínek na Webových stránkách. Pokud by se však změna Podmínek měla vztahovat k již vypsaným Akcím, umožní Pořadatel Účastníkům, kteří již uhradili alespoň část Ceny, se se změnou Podmínek seznámit minimálně 30 dní před jejich plánovanou účinností, a v případě nesouhlasu umožní Pořadatel Účastníkům od Smlouvy odstoupit, a vrátí jim veškerou uhrazenou Cenu.
  • Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 19. května 2023.